Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Nhà Tiền Lê (980-1009)

Đại thần nhà Tiền Lê, không rõ năm sinh, năm mất và sinh quán.

Năm Nhâm ngọ 982, ông và Từ Mục sang giao hiếu với nước Chiêm Thành tức là Lâm ấp xưa kia. Vua Chiêm bắt ông và Từ Mục giam lại. Được tin, vua Lê bất bình, điều động quân sĩ sang đánh dẹp, bắt vua Chiêm và xếp đặt lại việc cai trị trên lãnh thổ ấy.

Sau chiến thắng Chiêm Thành, ông và Từ Mục trở về nước, tận tụy lo việc sửa sang chính trị, mở mang văn hóa.

Khi ông mất, được dân chúng thương tiếc, có nơi lập đền thờ ông; Từ Mục cũng được thờ phụng và xưng tụng là Từ Tống Quân.