Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Ninh Bình
Thời kì - Nam - Bắc Triều (1527-1592)

Võ tướng nhà Mạc, không rõ năm sinh, năm mất, quê huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Ông từng chống nhau với quân Trịnh ác liệt, có tài cầm binh, lập nhiều chiến công bị Phan Ngạn ganh ghét giết đi. Vợ ông là Nguyễn Thị Niên cũng bị Phan Ngạn giở thói bức bách, nhưng bà tiết liệt giết được Phan Ngạn trả thù cho ông.

Vua Mạc phong tước cho ông là Sơn Quận công, rồi đổi Mĩ Quận công. Hai con trai ông là Bùi Thì Trung và Bùi Khắc Kiệm cũng là nhân vật có danh, được phong đến tước Công.