Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Nhân vật trong thần thoại Việt Nam, người huyện Từ liêm, quận Giao Chỉ, nguyên tên là Lý Thân. Có lần ông lỡ tay làm chết người, bị tội tử hình, nhưng vua Hùng Vương tha tội cho, sau vua Thục An Dương Vương đem cống hiến cho Tần Thủy Hoàng. Ở Trung Quốc trở nên một tướng tài được phong làm Vạn Tín Hầu và cho trở về Việt Nam.

Mấy năm sau, quân Hung Nô lại quấy phá ở biên thùy, Tần Thủy Hoàng phải nhờ đến Lý Thân, bèn sai sứ sang nước ta vời, nhưng ông không chịu đi làm tay sai cho nước người, ông bỏ trốn vào rừng ẩn. An Dương Vương phải nói dối là Lý Thân đã chết Tân Thủy Hoàng đòi lấy xác của ông. Bất đắc dĩ Lý Thân phải tự tử, An Dương Vương lấy thủy ngân ướp xác ông rồi đem nộp cho họ Tần, thấy Lý Thân đã chết, Tần Thủy Hoàng cho đúc tượng ông đem dựng ở cửa thành Tư Mã đất Hàm Dương gọi là tượng Lý Ông Trọng. Tượng rất cao lớn, thân hình khổng lồ, bụng rất to, trong bụng làm rỗng có thể chứa đựng nhiều người, hai tay và đầu, cổ có máy cử động, mỗi khi có người nước ngoài đến viếng thì đã có người ở trong bụng tượng kéo máy cho thân hình cử động.

Sau đó, quân Hung Nô đến đánh Hàm Dương thấy tượng, tưởng Lý Thân còn sống, nên khiếp sợ rút quân về. Từ đó không xâm lược Trung nguyên nữa.

Đến đời Đường, người Trung Quốc cai trị nước ta vì sợ oai ông, nên cho lập đền thờ Lý Ông Trọng ở làng Thị Hiện, huyện Từ Liêm ngày nay bên cạnh sông Hồng, phía tây thành Đại La (Hà Nội) trước đây