Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tên khác Cao Lỗ
Năm sinh ... - Tân Dậu 180 Trcn
Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Nhà Thục (257- 208 trCN)

Có sách chép là Cao Lỗ, danh tướng thời Thục An Dương vương không rõ năm sinh.

Ông có sáng chế nỏ thần, và là vai chủ yếu trong sự sắp đặt kĩ thuật quân sự giúp cho nhà Thục hưng lên.

Năm Đinh hợi 214 tr. Công nguyên, Tần Thủy Hoàng phái quân đánh Âu Lạc. Tướng Tần là Đồ Thư cầm quân 5 đạo, trước thắng nhưng sau bị quân dân Âu Lạc trường kì kháng chiến giết chết. Cao thông chỉ huy quân kháng chiến sử dụng cung nỏ thần tình do ông sáng chế. Khi Triệu Đà đánh Thục, Cao Thông dàn quân ngăn chống. Triệu Đà thua to, dùng kế phản gián, khiến vua tôi nhà Thục nghi ngờ nhau, đồng thời cho con trai là Trọng Thủy đến cầu hôn con gái vua Thục là Mị Châu rồi xin ở rể để do thám tình hình.

Thục An Dương vương mắc kế, đuổi Cao Thông đi. Từ ấy nhà Thục suy sụp rồi đất nước lọt vào tay Triệu Đà.

Dân chúng có lập đền thờ Cao Thông ở địa phương.