Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì - Bắc thuộc lần 1 (207 trCN - 39)

Liệt sĩ trong thời Bắc thuộc, quê huyện Cư Phong, quận Cửu Chân (Thanh Hóa).

Canh tí 160, ông khởi nghĩa chống quân Hán. Đầu tiên ông chỉ huy dân quân tiêu diệt viên huyện lịnh tàn ác ở huyện Cư Phong, rồi tiến đánh khắp nơi trong quận Cửu Chân, giết chết thái thú là Nghê Thức. Đô úy giặc là Nguy Lãng chống không nổi bỏ chạy, ông tiến chiếm luôn vùng quần Nhật Nam.

Hán hoàng đế sai Hạ Phương sang làm thứ sử. Hạ Phương dẫn quân sang, đàn áp hung bạo và mua chuộc đám tay sai. Thế yếu, lực lượng kháng chiến của Châu Đạt dần dần bị tiêu hao, tan rã. Dù thế, trong bản ghi tên những hào kiệt chống xâm lăng, Châu Đạt vẫn đáng được muôn đời tưởng niệm.