Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Bắc Ninh
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Nhân vật dã sử chiến sĩ chống ngoại xâm.

Vào đời Hùng Vương thứ 6 có bọn giặc Ân sang xâm chiếm nước ta. Quân lực của chúng rất mạnh, không ai đánh được. Nhà vua bèn sai sứ đi rao khắp nước, kêu gọi nhân tài ra đánh giặc cứu nước.

Bấy giờ tại làng Phù Đổng, lộ Võ Ninh, (nay là huyện Quế Võ), tỉnh Hà Bắc, có một trẻ ba tuổi tình nguyện xin đi yêu cầu sứ giả về tâu vua đúc một con ngựa sắt và cây roi sắt đem đến. Đứa trẻ vươn vai thành người lớn, nhảy lên lưng ngựa sắt, cầm roi sắt xông ra trận đánh quân giặc thua chạy tan tành giải phóng đất nước. Ông phi ngựa đến núi Sóc Sơn thì biến mất.

Vua cho lập đền thờ và phong là Phù Đổng Thiên Vương vì cho rằng ông là vua trời ở làng Phù Đổng có công dẹp giặc xâm lược nước nhà.