Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Không rõ
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Nhân vật dã sử, theo cổ sử Việt Nam, cách nay hơn 4 nghìn năm, theo truyền thuyết vua Đế Minh là cháu ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông đi tuần du phương Nam, lấy con gái Vũ Tiên, sinh ra Kinh Dương Vương được vua cha cho làm vua phương Nam gọi là nước Xích Quỷ lập ra họ Hồng Bàng. Kinh Dương Vương sinh ra Sùng Lãm sau nối ngôi lấy hiệu là Lạc Long Quân.

Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ sinh ra trăm con, bèn chia đôi, 50 con theo mẹ lên miền núi, 50 con theo cha xuống miền biển.

Con trưởng nối ngôi gọi là Hùng Vương, đặt tên nước là Văn Lang. Các vua kế tiếp vẫn gọi là Hùng Vương. Sau nước Văn Lang bị vua Thục chiếm. Họ Hồng Bàng ở ngôi được 2.622 năm.