Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tỉnh thành Thanh Hóa
Thời kì - Dựng nước (2000 - 258 trCN)

Đạo sĩ lừng danh đời Hùng Vương, không rõ năm sinh, năm mất, quê xã Nhuệ Trại, huyện Thuần Kính (Hậu Lộc), tỉnh Thanh Hóa.

Khi Hùng Vương nam chinh, thuyền qua cửa biển bị trở gió, phải ở lại đấy hơn một tháng. Khi nhà vua trai giới, khiến ông ngồi thuyền đi trước. Ông phụng mạng lên đường, bể lại lặng sóng, nhưng khi về, ông mất giữa đường. Vua hạ chiếu phong ông làm "Áp Lăng chân nhân" rồi lập đền thờ ở phía Nam cửa biển Thần Phù, lưu một toán quân đã theo ông đánh giặc ở lại đấy phụng thờ. Nay là các thôn Nhân Phẩm, Phù Sa và Anh Tốt, thuộc huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.