Nhân vật lịch sử Việt Nam

Tên Thời kì Tỉnh thành
Cao Doãn - Trưng Nữ Vương (40-43)
Không rõ
Châu Bá - Trưng Nữ Vương (40-43)
Không rõ
Đào Đạo - Đào Đạt - Trưng Nữ Vương (40-43)
Hải Dương
Đinh Lượng - Trưng Nữ Vương (40-43)
Hà Tây
Đô Dương - Trưng Nữ Vương (40-43)
Không rõ
Đỗ Năng Tế - Trưng Nữ Vương (40-43)
Hà Tây
Hoàng Thiều Hoa - Trưng Nữ Vương (40-43)
Thanh Hóa
Lê Chân - Trưng Nữ Vương (40-43)
Hải Dương
Man Thiện - Trưng Nữ Vương (40-43)
Không rõ
Thi Sách - Trưng Nữ Vương (40-43)
Không rõ
Trưng Trắc - Trưng Nhị - Trưng Nữ Vương (40-43)
Hà Nội
Xuân Nương - Trưng Nữ Vương (40-43)
Vĩnh Phúc
Triêu Thị Trinh - Bắc thuộc lần 2 (43-542)
Thừa Thiên-Huế
Lý Bôn - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Thái Bình
Phạm Tu - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Hà Nội
Tinh Thiều - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Không rõ
Trần Điện - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Hà Nội
Triệu Quang Phục - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Vĩnh Phúc
Trương Hát - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Không rõ
Trương Hống - Nhà Tiền Lý, Triệu (544-602)
Không rõ