Việt Nam sử lược

Mở đầu
Lời tựa  
Nước Việt Nam  

Quyển I: Thượng cổ Thời đại
Chương I: Họ Hồng Bàng (2879-258 tr. CN)  
Chương II: Nhà Thục (257-207 tr.CN)  
Chương III: Xã hội nước Tàu về đời Tam Quốc và đời nhà Tấn  
Chương IV: Nhà Triệu (207-111 tr.CN)  

Quyển II: Bắc thuộc thời đại (111 tr.CN - 931)
Chương I: Bắc thuộc lần thứ nhất (111 tr.CN - 39)  
Chương II: Trưng Vương (40-43)  
Chương III: Bắc thuộc lần thứ hai (43-544)  
Chương IV: Nhà Tiền Lý (544-602)  
Chương V: Bắc thuộc lần thứ ba (603-939)  
Chương VI: Kết quả của thời Bắc thuộc  

Quyển III: Tự chủ thời đại (Thời Kỳ Thống Nhất)
Chương I: Nhà Ngô (939-965)  
Chương II: Nhà Đinh (968-980)  
Chương III: Nhà Tiền Lê (980-1009)  
Chương IV: Nhà Lý (1010-1225)  
Chương V: Nhà Lý (Tiếp theo) (1010-1225)  
Chương VI: Nhà Trần (1225-1400) Thời kỳ thứ nhất (1225-1293)  
Chương VII: Giặc nhà Nguyên I (1284-1288)  
Chương VIII: Giặc nhà Nguyên II (1284-1288)  
Chương IX: Nhà Trần thời kỳ thứ hai (1293-1341)  
Chương X: Nhà Trần thời kỳ thứ ba (1341-1400)  
Chương XI: Nhà Hồ (1400-1407)  
Chương XII: Nhà Hậu Trần (1407-1413)  
Chương XIII: Thuộc nhà Minh (1414-1427)  
Chương XIV: Mươi năm đánh quân Tàu (1418-1427)  
Chương XV: Nhà Lê thời kì thống nhất (1428-1527)  

Quyển IV. Tự chủ thời đại (Thời Kỳ Nam Bắc Phân Tranh)
Chương I: Lịch triều lược kỷ  
Chương II: Nam Triều, Bắc Triều (1527 -1592)  
Chương III: Trịnh Nguyễn phân tranh  
Chương IV: Sự chiến tranh  
Chương V: Công việc họ Trịnh làm ở đất Bắc  
Chương Vl: Công việc họ Nguyễn làm ở miền Nam  
Chương VII: Người Âu châu sang nước Việt Nam  
Chương VIII: Vận trung suy của chúa Nguyễn  
Chương IX: Họ Trịnh mất nghiệp chúa  
Chương X: Nhà Hậu Lê mất ngôi vua  
Chương Xl: Nhà Nguyễn Tây Sơn (1788-1802)  
Chương XII: Nguyễn Vương nhất thống nước Nam  

Quyển V: Cận kim thời đại
Chương I: Thế Tổ (1802-1819), Niên hiệu: Gia Long  
Chương II: Thánh Tổ (1820-1840), Niên hiệu: Minh Mệnh  
Chương III: Thánh tổ (tiếp theo)  
Chương IV: Hiến Tổ (1841-1847), Niên hiệu: Thiệu Trị  
Chương V: Dực Tông (1847-1883), Niên hiệu: Tự Đức  
Chương VI: Chế độ và tình thế nước Việt Nam đến cuối đời Tự Đức  
Chương VII: Nước Pháp lấy đất Nam Kỳ  
Chương VIII: Giặc giã ở trong nước  
Chương IX: Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ  
Chương X: Tình thế nước Nam từ năm Giáp tuất (1874) về sau  
Chương XI: Quân nước Pháp lấy Bắc Kỳ lần thứ hai  
Chương XII: Cuộc bảo hộ của nước Pháp  
Chương XIII: Chiến tranh với nước Tàu  
Chương XIV. Loạn ở Trung kỳ  
Chương XV. Việc đánh dẹp ở Trung kỳ và ở Bắc kỳ  
Chương XVI. Công việc của Bảo hộ  

Tổng kết
Tổng kết